En resumé från Westbopartiets ledamot i Socialnämnden Kian Anderson och hans besök på äldreboenden i samband med APT (arbetsplatsträff)
 Westbopartiet röstade mot indragning av skolskjutsar. 

När Gislaveds kommun under förra mandatperioden (2017) genomförde en skolomorganisation där man delade upp kommunens F-6 skolor till F-3 och 4-6 skolor i Gislaved och Smålandsstenar, lovade tjänstemän och dåvarande politiker att tillhandahålla skolskjutsar inom tätorterna för eleverna i skolorna som fick längre väg till den nya skolan.
Kommunen gav föräldrarna följande löfte och svar angående skolskjutsar för eleverna. 

"Alla elever i årskurs F‐6 kommer att erbjudas skolskjuts från skolan närmast hemmet till den nya anvisade skolan. Den nya skolorganisationen med förändrade upptagningsområen kommer innebära att det ställs nya krav på säkra vägar till och från skolorna eftersom en del elever kanske väljer att ta sig till och från skolan själva."

För ett tag sedan beslutades att enbart erbjuda denna skolskjuts för elever i 4-6 på vintertid. Nu sviker man även det löftet och från höstterminen tar bort dem helt. 
På det senaste sammanträdet i Barn och Utbildningsnämnden röstade en stor majoritet att de tidigare lovade skolskjutsarna ska upphöra.
Westbopartiet var det enda parti som röstade emot att ta bort de tidigare utlovade och genomförda skolskjutsarna.
Vi anser det som ett svek och löftesbrott mot de elever och föräldrar som gavs detta löfte tidigare.
Westbopartiet var inte med och beslutade om omorganisationen, men då den nu är införd så anser vi att tidigare givna löften ska hållas. Detta svek kan vi inte ställa oss bakom. Därför röstade vi nej och reserverade oss mot beslutet. 


Westbopartiet har lämnat in en motion om mobila fritidsgårdar. Ärendet har nu varit uppe i Fritids och Folkhälsonämnden och fått ett postitvt bemötande. Nämnden yrkade bifall till förvaltningens förslag. Här nedan kan du läsa motionen och på bilden bredvid, nämndens beslut. Det finns nedan även en länk till inslag i P4 Jönköping.

Motion

På orter i Gislaveds kommun som har högstadieskolor finns i regel en fritidsgård i anslutning till skolan, vilket är jättebra. Dock har orter som saknar högstadieskolor, ex Burseryd, Broaryd, Hestra inga fritidsgårdar. Elever som bor långt ifrån sin studieort och är beroende av skolskjuts har svårt att ta del av fritidsgårdarnas utbud. Därför vill Westbopartiet att möjligheten att införa mobil
fritidsgård, liknande det dom har i Hylte kommun, undersöks.
Där besöker 2 fritidsledare de mindre orterna och arrangerar
aktiviteter för ungdomarna en gång / vecka och ort.

Länk till inslag i P4 Jönköping

Medborgarbudget

I Westbopartiets valprogram inför valet 2018 kan man läsa:
”Vi vill att kommunen avsätter pengar i budgeten för "Landsbygdsutveckling", där de mindre orterna och byarna kan söka pengar för att öka trivseln och utvecklingen av sitt boendeområde. En levande landsbygd och goda levnadsvillkor där är också viktig för nyinflyttning och utveckling av hela kommunen. Landsbygdens attraktivitet är också viktig för en god utveckling av turismen i kommunen.”
Westbopartiet har nu aktualiserat frågan i Kommunstyrelsen. I onsdags den 11 mars så yrkade samtliga partier utom SD, bifall till vårat yrkande att förvaltningen till den 26e augusti ska ha utrett hur Medborgarbudget skulle kunna införas i Gislaveds kommun.
Det finns lite olika varianter redan i några kommuner. Sveriges Kommuner och Regioner SKR har också uppmärksammat Medborgarbudget och skriver i positiva ordalag om det på sin hemsida.
Här finns länk dit.
Westbopartiets mål är att Medborgarbudget ska ge pengar och inflytande över investeringar i kommunens mindre orter.


Med anledning av de senaste dagarnas publicitet kring socialförvaltningens debitering av förbrukningsartiklar vill Westbopartiet klargöra följande: Beslutet tog i December 2018 av den gamla majoriteten i socialnämnden och är således ett beslut taget innan Westbopartiet har plats i nämnden. Kommer frågan att tas upp i Kommunfullmäktige längre fram har vi beslutat att inte stödja ett förslag om införande på nytt.

Kommuninvånarna får betala två gånger
I en artikel i Värnamo Nyheter kommer återigen kritiken mot nya sophanteringen i GGVV upp.
Det gemensamma bolaget SÅM har problem med ekonomin och aviserar ökning av taxorna. Samtidigt har kommunernas ledningar beslutat att gå före med hushållsnära insamling genom att bilda SÅM och låta dem sköta denna insamling. Detta trots att det inte åligger kommunerna att sköta denna insamling. SÅM har tagit över insamling som ska bekostas av producenterna, och lagt kostnaden på hushållen istället.
Enligt lag så finns ett producentansvar för omhändertagande av förpackningar. Tillverkarna av emballage och förpackningar som glas, metall och kartong mm tar ut en avgift som ska täcka returhantering av dessa. Detta läggs på konsumentpriserna för dessa varor, så det är kunderna/konsumenterna som betalar denna hantering.

På regeringens hemsida kan man läsa följande:
”Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen, inte kommuner och bostadsrättsföreningar. Nu förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem.”

I Naturvårdsverkets (tillsynsmyndigheten) vägledning om producentansvar för förpackningar, går det att läsa under rubriken Insamling, följande:
”Det är producenterna som har ansvar att se till att det finns lämpliga insamlingssystem. Ett insamlingssystem är lämpligt om det är lättillgängligt och ger god service åt dem som ska lämna förpackningsavfall och/eller returpapper till systemet.
Producenterna har möjlighet att fram till 2021 gå samman i så kallade materialbolag och genom sådana tillhandahålla lämpliga insamlingssystem. Även om de på så sätt uppdrar åt någon annan part att utföra insamlingen så är det producenterna som ansvarar för att uppfylla skyldigheterna”.

 – Regeringen utvecklar producentansvaren för förpackningar och tidningspapper samtidigt som vi förtydligar och skärper kraven. Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen, inte kommuner och bostadsrättsföreningar. Uttalande av tidigare miljöminister Karolina Skog.

Westbopartiet kräver att SÅM enbart ska sköta insamling av förpackningsmaterial om kostnaden för detta läggs på producenterna och inte på hushållen. Vi motsätter oss en taxehöjning och ser istället fram emot en kraftig taxesänkning.

Westbopartiet

2018 > 10

Westbopartiet har nu gjort sitt debutsammanträde i Gislaveds Kommunfullmäktige. Ett stort ansvar ligger nu på ledamöter och ersättare att leva upp till det förtroende som väljarna givit oss.
Från årsskiftet kommer Westbopartiet även finnas representerade i flera av kommunens nämnder.

Läs hela inlägget »
Etiketter: fullmäktige

Har du också reagerat på och har synpunkter på beslutet att ändra hanteringen av sophämtningen i kommunen? Westbopartiet har fått många kontakter från medlemmar och kommuninvånare, om hur vi ser på denna fråga.
Efter att ha undersökt fakta så har vi hittat flera tveksamheter.
Vi har nu lämnat in en interpellation till kommunstyrelsens ordförande med flera frågor.
Du kan läsa hela interpelationen via länken här nedan.

Klicka här för att läsa hela Interpellationen

Läs hela inlägget »
Etiketter: interpellation