Här kommer inom kort Westbopartiets Valprogram för 2023-2026 presenteras

Valprogram Westbopartiet 2018

Westbopartiet är Gislaved kommuns första och enda lokala parti.

Våra ledord är : Närdemokrati – Lyhördhet – Ekonomiskt ansvarstagande.

Westbopartiets verksamhetsområde:

Partiet är ett renodlat lokalt parti som endast verkar inom Gislaveds kommun. Vi kan därför koncentrera vårt arbete på de lokala frågorna. Det finns många frågor som beslutas i andra politiska nivåer som Region och Riksdag. De frågorna behandlar inte vi.  Oavsett vad våra väljare tycker om sjukvårdsfrågor, försvarsfrågor, migrationsfrågor, rättsväsende mfl. Så kan man välja Westbopartiet på kommunal nivå och annat parti i Region- och Riksdags-val. Westbopartiet ger möjligheten att välja. Rösta rött, grönt eller blått i riksdagsval och regionval men rösta lokalparti i kommunen.

Westbopartiets grundsyn:

Kommunen beskattar invånarna med drygt 1,6 miljarder kronor per år. Westbopartiet anser att dessa pengar måste handskas med respekt och på ett ansvarsfullt sätt. Vi anser att kommunen måste noga överväga vad skattebetalarnas pengar går till och att man i första hand prioriterar skolan, äldrevården och räddningstjänst. Det är också viktigt att kommunen underhåller sina tidigare gjorda investeringar så att inte onödiga kostnader uppstår framöver.

Närdemokrati :

Ett av våra ledord är Närdemokrati. Demokrati är från grekiskan och betyder folkstyre. Vi anser att beslut som tas i kommunen ska vara väl förankrade och kommunicerade med invånarna. Vi vill därför att det inrättas en organisation för detta. Westbopartiet vill införa Kommundelsråd, med ett för varje kommundel enligt den tidigare kommunorganisationen. Anderstorp, Burseryd, Gislaved, Hestra, Reftele och Smålandsstenar. Vi tycker också att det är viktigt att lyssna på kommunens framtid, ungdomarna. Vi vill därför att det också införs ett Ungdomsråd för att förstärka den demokratiska dialogen.

Lyhördhet :

De personer som väljarna röstar fram vart fjärde år i kommunalvalet är under mandatperioden väljarnas representanter. Det är det som kallar representativ demokrati. Vi i Westbopartiet vill att kommuninvånarna ska vara och känna sig delaktiga och få möjlighet till inflytande även mellan valdagarna. Westbopartiet är inte styrda av någon riksorganisation
eller partikansli i Stockholm utan vi kommer att styras underifrån. Det är våra medlemmar, väljare och kommuninvånare som kommer vara våra ledstjärnor. Vi kommer naturligtvis inte kunna tillgodose allas viljor och önskemål, men vi kommer lyssna på alla förslag och väga dem mot varandra för att tillgodose en så stor majoritet som möjligt. Genom bland annat inrätta Kommundelsråd vill vi ta tillvara lokala idéer och åsikter som gynnar de olika orternas utveckling.

Ekonomiskt ansvarstagande :

De pengar som kommunen förfogar över är skattemedel som våra invånare betalat in eller som kommer via statliga skatter från personer och företag. Även en viss del är avgifter som kommunens invånare betalar för olika verksamheter som barn- och äldreomsorg mm. Det är viktigt att dessa pengar hanteras så att man får ut så mycket verksamhet som möjligt för varje krona. En effektiv organisation utan onödig byråkrati är därför viktig. Därför är det viktigt att kommunen renodlar sin verksamhet och sköter den på ett ansvarsfullt sätt.

Nedan följer ett antal förslag som vi hoppas kommer att ge er som väljare en insikt i hur Westbopartiet tänker agera inom ett antal områden.

Skola:

Skolan och förskolan är en viktig komponent i en persons fortsatta liv. Gislaveds kommun ligger idag i bottenskiktet av landets skolor när det gäller resultat. Självförtroendet hos en elev som känner att han eller hon inte lyckas sjunker snabbt. En elev utan självförtroende har svårt att lyckas med motivationen att nå bättre resultat. Därför är det så viktigt att skolan sätter upp tydliga mål för undervisningen och hjälper och motiverar eleverna att nå upp till dem.  Alla elever har en möjlighet att nå goda resultat med tydlighet och rätt motivation. Det är skolans uppgift att förmedla detta och hjälpa eleven att nå dit. Alla förskolor och skolor i Gislaveds kommun ska arbeta så att de utgår från alla barnens och elevers förutsättningar så att de kan utvecklas maximalt, samtidigt ska de stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Westbopartiet kommer jobba för att lärare och rektorer ska avlastas administrativa göromål för att istället kunna ägna sin tid till pedagogisk verksamhet och ledarskap. Flera skolor som tänkt i de banorna har visat sig vara framgångsskolor som lyckats vända låga resultat till höga. Westbopartiets mål är att Gislaved kommuns skolor ska flyttas från den nedre fjärdedelen till den övre fjärdedelen i skolresultat bland landets kommuner, under nästa fyraårsperiod. Det kommer kräva extra resurser till skolan och det är vi beredda att prioritera, för det är våra elever värda.
Westbopartiet vill att högskoleutbildning med inriktning på innovation, utveckling och design etableras i kommunen. Det skulle ge vårt näringsliv en god hjälp att utvecklas och växa. Det skulle också kunna skapa nya företag och arbetstillfällen i vår kommun.

Omsorg / Äldrevård:

Befolkningen i Sverige och även i vår kommun får en allt högre medellivslängd. Det ställer höga krav på en god och fungerande äldrevård. Många är friska långt upp i åldern och vill och kan klara sig själv eller med hjälp i sitt ordinarie boende. Men på grund av fysiska eller mentala åkommor behöver vissa en hjälp och vård som inte klaras i det egna hemmet. Det kan också finnas oro och otrygghet genom tex ensamhet som gör att en person vill kunna flytta till ett tryggare boende med närhet till omvårdnad och service. Här är det viktigt att kommunen kan skapa och erbjuda utöver institutionsboende med 24 timmars service, ett trygghetsboende med närhet till service och hjälp. Westbopartiet kommer att verka för att det i kommunen ordnas trygghetsboenden för personer som har behov av stöd, men ej är kvalificerade för särskilt boende. Vi i Westbopartiet anser att det är viktigt att äldreomsorg finns att tillgå i samtliga kommundelar så att kontakter med anhöriga och vänner kan upprätthållas och uppmuntras. Idag saknas tillräckligt med korttidsboende för personer som är medicinskt färdigbehandlade på sjukhus. Detta gör att det råder platsbrist på sjukhusen och kommunen får betala dyra avgifter och resurser tas som hade behövts för andra på sjukhusen. Här är det viktigt att kommunen tar ett större ansvar både för den enskilda medborgarens välmående som för hushållning med samhällets resurser.

Företagande:

Det är genom företagande, allt från små enskilda firmor till större industrier på såväl landsbygd och de större orterna som intäkterna till kommunen skapas.  Ett företagsklimat som tillåter små företag att växa och utvecklas, samt stora och medelstora företag att känna en attraktion att stanna eller etablera sig i kommunen är viktig för välståndet.
I den högkonjunktur som nu råder är behovet av arbetskraft med rätt kompetens stor. I en sådan situation är det  viktigt att kommunen är attraktiv så att personer med rätt kunskaper vill och kan flytta hit. Kommunen måste också för framtiden uppmuntra och ge våra elever goda förutsättningar att  nå goda studieresultat så att de kommer kunna få sin försörjning genom arbete.
Gislaveds kommun har en av landets högsta andel invånare som arbetar inom tillverkande industri vilket är glädjande. Samtidigt är det viktigt att kommunen får flera ben att stå på. En ökad balans med tjänstesektor och turism är viktig för kommunen. En annan viktig komponent för ett blomstrande näringsliv och en attraktiv kommun är en väl fungerande infrastruktur och goda kommunikationer, både för transport av människor och gods. Westbopartiet vill att kommunen intensifierar arbetet med att RV 26 från länsgränsen i söder till RV40 i norr blir 3- eller 4-filig. Tåglinjen Kust till Kust-banan från Kalmar till Göteborg som passerar kommunen genom Hestra är en viktig kommunikation som borde kunna utnyttjas bättre i marknadsföringen av kommunen, speciellt som turistort.

Fastigheter:

Kommunen äger och sköter en rad fastigheter som kommunhuset, skolor, förskolor, äldreboenden, mm. men även för fritid och kommersiella ändamål. Detta sker i en politiskt styrd förvaltningsform. Samtidigt så har kommunen ett helägt bostadsbolag, Gislavedshus som handhar fastigheter över hela kommunen. Vi tror och anser att det skulle bli både billigare och inte minst effektivare att  Gislavedshus äger och sköter samtliga kommunala fastigheter. På så sätt så skulle en samordning kunna ske på inköp, skötsel och underhåll mm.

Fritid:

En aktiv fritid blir allt viktigare för medborgarna, både för den fysiska och psykiska hälsan. Kommunen ska i första hand skapa förutsättningar för föreningar och företag att erbjuda invånarna intressanta och attraktiva möjligheter till aktiviteter. Vi ser inte att kommunen i första hand ska tillhandahålla detta, utan genom olika stöd till föreningslivet skapa detta. På samma sätt vill vi se en ökad samverkan med kommunens föreningar att hålla med innehållet i fritidsgårdarna. Det skapar också en ökad rekryteringsmöjlighet för föreningarna till sin övriga verksamhet. Fritidssysselsättningar är även friluftsaktiviteter som kan ske på kommunens friluftsbad, motionsspår mm. Här är det viktigt att dessa sköts ordentligt så att de blir attraktiva och tillgängliga för kommuninvånarna och våra turister.

Landsbygdsfrågor:

Många av kommunens invånare bor och verkar utanför tätorterna. Det är därför viktigt att hänsyn tas till de medborgarnas möjlighet till service och kommunal verksamhet. Därför anser vi att den koncentration och centralisering som påbörjats inte får fortsätta. Vi vill att kommunen avsätter pengar i budgeten för "Landsbygdsutveckling", där de mindre orterna och byarna kan söka pengar för att öka trivseln och utvecklingen av sitt boendeområde. En levande landsbygd och goda levnadsvillkor där är också viktig för nyinflyttning och utveckling av hela kommunen. Landsbygdens attraktivitet är också viktig för en god utveckling av turismen i kommunen. Vi har en vacker kommun med stor variation av natur och rikt sjöliv. För att ha goda levnadsbetingelser på landsbygden är det viktigt med god vägstandard och bra övrig infrastruktur som digital kommunikation. För att landsbygden ska vara attraktiv att bo i och vilja bosätta sig i, vill vi att verksamhet som stör eller påverkar ska begränsas. Kommunen har vetorätt när det gäller etablering av vindkraft. Om boende inom en radie av 3 km från en planerad etablering anser sig negativt påverkade, ska kommunen använda sitt veto.

Integration (Nya invånare):

Kommunen är skyldig att följa lagar och beslut som tas av riksdag och regering i frågor som rör integrationen. Då Westbopartiet är ett lokalt parti så tar vi inte ställning till rikspolitiska frågor. Däremot så finns det ansvar och skyldigheter som faller på kommunen att utföra. Där är vår hållning att alla invånare som är eller kommer att vara bosatta i Gislaveds kommun ska behandlas lika och ha samma skyldigheter och rättigheter oavsett om man kommer hit från en grannkommun eller från ett annat land. Kommunen ska ha samma regler för alla och inte skapa några särregler beroende på bakgrund. I kommunallagens andra kapitel §2 står det ”Kommuner och landsting skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. Vi anser inte att etnisk eller kulturell bakgrund ska betraktas som sakligt skäl i kommunen.

Kollektivtrafik:

För att hålla ihop kommunen och göra olika kommunala verksamheter och arbetstillfällen mm tillgängliga för personer som inte ha möjlighet att förflytta sig på annat sätt, är kollektivtrafiken viktig. Ur miljösynpunkt är också kollektivtrafiken viktig. Vi ser med  oro hur länstrafiken som finansieras till största delen av skattemedel, väljer bort trafik på landsbygd och koncentrerar sin trafik till tätorterna. För att hålla ihop kommunen är det viktigt med fungerande trafik mellan kommunens olika orter och till viktiga service och knutpunkter utanför kommunen, som Värnamo och Jönköping. Det är också viktigt enligt oss att hänsyn och samordning sker för byten mellan olika trafikslag som buss och tåg. Gislaveds kommun måste bevaka kommuninvånarnas intressen då Länstrafiken planerar, hur och vilken trafik som finns inom kommunens gränser.

Skötsel och yttre underhåll :

Westbopartiet anser att dagens kommunala organisation av yttre skötsel som hantering av grönytor och snöröjning mm är ineffektiv och kan ske på bättre sätt. Som det är idag så sköter tex. tekniska kontoret parker och torg mm. Fritidsförvaltningen sköter idrottsplatser och liknande anläggningar.  Fastighetsförvaltningen sköter det vid skolor och äldreboenden mm. Vi anser att detta ska upphandlas för varje ort och läggas ut på entreprenad. Det kommer ge möjlighet för lokala företag att utvecklas eller uppstå, som även kan sälja liknande tjänster på sin ort till företag och privatpersoner.