Gemensamt uttalande angående bygget av ny simhall i Gislaved från SD WeP KD K (relaterat till artikel i VN 2022-06-14).

Trots våra olika politiska inriktningar och åsikter, vill vi med anledning av dagens artikel i VN ,  gemensamt klargöra vår åsikt i frågan, inför besluten som ska tas i augusti.
Riv först bygg sedan:
Vi tror att negativa konsekvenserna för Gislaved skulle bli allt för stora. Att stå utan simhall under så lång tid skulle bli förödande för allmänheten, skola och inte minst för föreningslivet.  Den utbildningsskuld (inom simundervisningen) som redan finns efter Pandemin, skulle byggas på ytterligare, samtidigt som flera av de föreningar och verksamheter som nyttjar anläggningen i dag, troligen kraftigt skulle få begränsa sin verksamhet , och i värsta fall helt lägga ned sin verksamhet, då det inte finns tillräckligt med tider i simhallar i närområdet, för att bedriva även deras verksamhet. Därtill blir ett större antal badmästare och personal övertaliga från dagens organisation. Det kan också finnas fler negativa konsekvenser av ett sådant beslut, som vi idag inte känner till.
Bygg först Riv sedan:
SD WeP KD K ställer sig därför positiva till att bygga den nya simhallen först för att sedan ta ställning till vad som ska ske med den befintliga anläggningen. Vi anser det mindre troligt att man med hänsyn till de utredningar som gjorts angående miljö och hälsofarliga ämnens förekomst i nuvarande byggnad, kan behålla den för annat ändamål. Dock tror vi att den kan fylla ett omistligt behov under byggtiden av den nya hallen
Stefan Nylen (SD) Mikael Kindbladh ( WeP) Erik Anderson (K) Lennart Kastberg ( KD)
 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 19/5 yrkade Westbopartiet på att införa allmän frågestund i samband med 2 fullmäktigemöten om året. Detta för att vi anser att Politiken kommit för långt bort från invånarna och för att stärka demokratin. Tyvärr tyckte bara 13 ledamöter som vi. Samtliga ledamöter från alliansen samt Socialdemokraterna röstade mot detta och omröstningen föll tyvärr med siffrorna 35-13. Vi kommer att yrka på detta igen när det definitiva planeringsdirektivet för 2023 kommer upp till omröstning i November. Ett lokalt parti som Westbopartiet behövs tydligen för att stärka demokratin i kommunen och håller du med så ge oss din röst i höst och dela detta inlägget.

Det har varit många turer i kommunens äldreomsorgsplanering. Förvaltningen och en majoritet av politikerna har arbetat för en minskning av antalet platser i vård och omsorgsboende (Säbo).
Westbopartiet har hela tiden påtalat att detta är ett kortsiktigt tänkesätt då behovet över tid kommer att öka. Nu i maj har det visat sig att Westbopartiet hade rätt. Den nerdragning av antalet platser till 246 platser som gjordes har nu åter ökats till 255 platser. Samtidigt ser vi att antalet ansökningar till en plats ökat med 16 stycken jämfört med förra året och är nu 51 stycken. 21 beslut om plats har ännu inte kunnat verkställas.
Det behövs ett kommunalt parti som Westbopartiet för långsiktigt tänkande i planeringen, vi inser även behovet av ytterligare resurser till Socialnämnden, vilket vi yrkade på i budgetdebatten men blev nedröstade.

Alliansen och Socialdemokraterna yrkade på en ökning av Socialnämndens budget enligt kommunstyrelsens förslag med 26 miljoner för att täcka upp den underbudgtering som gjorts tidigare och klara av att finansiera verksamheten som är på dagens nivå.
En nivå som uppenbarligen inte klarar av att ge en god omvårdnad. Andelen trycksår har ökat kraftigt i kommunens äldreomsorg enligt en färsk patientssäkerhetsberättelse som kommunen tagit fram. Enligt den så har även den basala hygienhanteringen brister. Självklart behöver Socialnämnden mer resurser och det har varit en prioriterad budgetfråga för Westbopartiet som yrkade på 27 miljoner mer än kommunstyrelsens förslag.
Återigen röstade man ner och avslog det.
Ge Westbopartiet din röst i kommunalvalet i september, vi behövs för att göra skillnad.

På Kommunfullmäktige i torsdagens budgetdebatt så yrkade Westbopartiet på att Socialnämnden skulle tillföras medel för bland annat få ner förskrivningen av psykofarmaka i demensvården. Gislaveds kommun ligger bland de högsta i landet.
Detta röstades ner och avslogs.
Idag lördag, skriver Värnamo Nyheter om detta problem i en artikel. Vi i Westbopartiet ger inte upp i denna fråga utan kommer fortsätta på nämndsnivå och hoppas politikerna i Socialnämnden fattar ett klokare beslut.
Westbopartiet är ditt kommunala parti och vi hoppas på ditt stöd i höstens val.

På torsdag 19/5 är det dags för fullmäktige, heldagsmöte med planeringsdirektiv. Här kommer ett sammandrag av Westbopartiets:
Jämfört med alliansens planeringsdirektiv har Westbopartiet tillskapat ett ytterligare utrymme på 30 miljoner årligen i driftbudgetramen. Vi gör detta med bibehållen soliditet, men med en sänkt investeringsnivå. Genom att sänka investeringsnivån till 140 miljoner per år kan även behovet av resultat sänkas till drygt 40 miljoner om året i genomsnitt.
Westbopartiet anser det inte försvarbart att ha en högre investeringsnivå än 140 miljoner i genomsnitt under perioden, med tanke på den negativa befolkningsutvecklingen och den tidigare underbudgeterade Socialnämnden, samt behovet av att lägga ökade resurser för att stärka kommunens låga skolresultat.
Westbopartiet yrkar på följande:
Att Kommunstyrelsen får ett krav på effektivisering och neddragning av administration med minskad budget på 7 miljoner
Att fastighet och servicenämnden får ett sparkrav på 2 miljoner tills tidigare fullmäktigebeslut på hyresfrihet för tomställda boenden verkställts
Att Bun tilldelas 10 miljoner för att minska frånvaron samt en riktad satsning till barn med särskilda behov
Att SN tilldelas 27 miljoner extra utöver alliansens 26 miljoner för att förbättra situationen för anställda och få bort delade turer, minska användningen av psykoformaka samt för att kunna ge ett stöd på en halv miljon vardera till tjej- och kvinnojouren.
Att tekniska nämnden tilldelas ytterligare 1 miljon utöver alliansens 2 miljoner för att ersätta minskade intäkter då MEX flyttats till kommunstyrelsen
Att räddningsnämnden tilldelas 1 miljon för att öka attrativiteten vid anställning av deltidsbrandmän
När det gäller investeringsbudgeten yrkar vi på :
Att investeringsnivån ska vara 140 miljoner per år i genomsnitt.
Att simhallsbygget flyttas fram för att kunna möjliggöra ett avtal med Stiftelsen Isabergstoppen och eventuellt ytterligare externa investerare.
Att investeringarna för samtliga nybyggen och tillbyggen avseende att få bort inhyrda skol och förskolepaviljonger ska prioriteras i investeringsplanen
Att en medborgarbudget införs på 2 miljoner årligen
Westbopartiet vill också föra politik och verksamhet närmare kommuninvånarna genom att införa en entimmas frågestund i samband med kommunfullmäktige 2 ggr om året.