Valprogram Westbopartiet 2022

Westbopartiet är Gislaved kommuns första renodlade lokala parti.
Våra ledord är : Närdemokrati – Lyhördhet – Ekonomiskt ansvarstagande.


Westbopartiets verksamhetsområde:

Westbopartiet är ett renodlat lokalt parti som endast verkar inom Gislaveds kommun. Vi kan därför koncentrera vårt arbete med 100% på de lokala frågorna. Det finns många frågor som beslutas i andra politiska nivåer, Region och Riksdag. Exempel på sådana frågor är sjukvårdsfrågor, försvarsfrågor, migrationsfrågor, rättsväsende mfl. De frågorna behandlar inte vi. Oavsett vad du tycker om dessa frågor så kan du välja Westbopartiet på kommunal nivå och annat parti i Region- och Riksdags-val. Westbopartiet ger möjligheten att välja ett parti som inte är styrt av en riksorganisation.

Westbopartiets grundsyn:

Kommunen beskattar invånarna med drygt 1,8 miljarder kronor per år. Westbopartiet anser att dessa pengar måste användas ansvarsfullt och med respekt. Vi anser att kommunen med noggrannhet måste överväga vad skattebetalarnas pengar går till och att pengarna i första hand ska prioriteras till skola, omsorg och räddningstjänst. Administrationen ska vara slimmad och effektiv. Det är också viktigt att kommunen underhåller sina tidigare gjorda investeringar för att undvika onödiga kostnader framöver. Saker och ting får gärna kosta pengar, men det får inte vara dyrt.

Närdemokrati :

Ett av våra ledord är Närdemokrati. Vi anser att beslut som tas i kommunen ska vara väl förankrade och kommunicerade med invånarna och vi tycker också att det är viktigt att lyssna på kommunens barn och ungdomar, vilka är vår framtid. Därför vill vi att det införs en form av ungdomsfullmäktige där våra yngre får möjlighet att göra sin röst hörd. Vi vill också införa en allmän frågestund i anslutning till kommunfullmäktige 2 gånger om året där invånarna har möjlighet att ställa frågor till politiker och tjänstemän för att förstärka demokratin i kommunen.

Lyhördhet :

Westbopartiet vill att kommuninvånarna ska känna sig delaktiga och få möjlighet till inflytande även mellan valdagarna. Det är våra medlemmar, väljare och kommuninvånare som är våra ledstjärnor. Som medlem i Westbopartiet är du alltid välkommen på våra möten för att lyssna samt deltaga i våra diskussioner om aktuell politik, och komma med idéer och förslag.

Ekonomiskt ansvarstagande :

De pengar som kommunen förfogar över är till största delen skattemedel. En viss del kommer även från avgifter som kommunens invånare betalar för olika verksamheter som barn- och äldreomsorg mm. Det är viktigt att dessa pengar hanteras så att man får ut så mycket verksamhet som möjligt för varje krona. För att uppnå detta krävs en effektiv organisation utan onödig byråkrati samt att kommunen renodlar sin verksamhet och sköter den på ett ansvarsfullt sätt.


Westbopartiets fokus i kommunfullmäktige och nämnder:

Barn & Utbildning:

Förskola och skola är en viktig start i en persons liv. Alla barn och elever har en möjlighet att nå goda resultat med tydlighet och rätt motivation. Förskolor och skolor skall arbeta så att de utgår från alla barns och elevers individuella förutsättningar så att de kan utvecklas maximalt, samtidigt ska de stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Gislaveds kommun ligger idag i bottenskiktet av landets skolor när det gäller resultat, detta kommer Westbopartiet arbeta för att vända.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * Lärare och rektorer ska avlastas administrativa göromål för att istället kunna ägna sin tid till pedagogisk verksamhet och ledarskap.
  * Extra resurser till förskola och skola.
  * Utbildningar i kommunen skall spegla det lokala näringslivets långsiktiga behov av kompetens.
  * Tydliga mål för undervisning hjälper och motiverar eleverna att nå upp till dem.

Social omsorg:

Befolkningen i Sverige och även i vår kommun får en allt högre medellivslängd. Det ställer höga krav på en god och fungerande äldrevård. Många är friska långt upp i åldern och vill och kan klara sig själv eller med hjälp i sitt ordinarie boende. Det finns även dem som behöver hjälp och vård som inte klaras i det egna hemmet, det kan även finnas en oro och otrygghet genom tex ensamhet som gör att en person vill kunna flytta till ett tryggare boende med närhet till omvårdnad och service. Westbopartiet anser att det är viktigt att äldreomsorg finns att tillgå i samtliga kommundelar så att kontakter med anhöriga och vänner kan upprätthållas och uppmuntras.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * Samtliga befintliga boenden skall finnas kvar.
  * Utöver de boendeformer som finns idag vill vi kunna erbjuda trygghetsboenden i olika former med närhet till service och hjälp.
  * Fler korttidsplater.
  * Anhörigvård, LSS/funktionshinder, daglig verksamhet samt övrigt under det sociala skyddstaket skall stärkas och utvecklas.

Näringsliv:

Det är genom företagande, allt från små enskilda firmor till större industrier på såväl landsbygd som de större orterna, som intäkterna till kommunen skapas. Ett företagsklimat som tillåter små företag att växa och utvecklas, samt känna en attraktion att stanna eller etablera sig i kommunen är viktig för välståndet. Gislaveds kommun har en av landets högsta andel invånare som arbetar inom tillverkande industri vilket är glädjande. Behovet av arbetskraft med rätt kompetens är dock stort.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * God tillgång på planlagd industrimark i hela kommunen.
  * Bättre marknadsföring av tåglinjen Kust till Kust-banan från Kalmar till Göteborg som passerar kommunen genom Hestra, vilken är en viktig kommunikation för kommunen, speciellt som turistort.
  * En fortsatt god utveckling av turismen då vi har en fin och mångsidig natur i kommunen.

Boende:

Det är viktigt att kommunen är attraktiv så att personer med rätt kunskaper vill och kan flytta hit vilket ställer krav på tillgången på attraktivt boende i olika former, i hela kommunen.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * God tillgång av tomtmark, i hela kommunen.
  * Utveckling av allmänna områden, så som parker och lekplatser.

Miljö:

Westbopartiet strävar efter att kommunen ska energieffektivisera de kommunala fastigheterna. För att värna om miljön bör det minskas på ej nödvändiga resor och de resor som måste genomföras ska i den mån det går vara miljöanpassade. Miljöaspekten behöver tas i beaktande vid stora beslut, särskilt vid plan- och byggärenden. Våra framtida generationer skall ha möjlighet till ett bra liv i en frisk och rik natur.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * Monterade solceller på kommunala byggnader.
  * Flera möten på distans för att minska onödiga långväga resor
  * Måltider som serveras inom skola och omsorg skall i den mån det går bestå av närproducerade basvaror.

Fastigheter:

Kommunen äger och sköter en rad fastigheter som kommunhuset, skolor, förskolor, äldreboenden, mm. men även för fritid och kommersiella ändamål. Detta sker i en politiskt styrd förvaltningsform. Samtidigt har kommunen ett helägt bostadsbolag. Vi tror och anser att det skulle bli både billigare och inte minst effektivare att Gislavedshus förvaltar samtliga kommunala fastigheter. På så sätt så skulle en samordning kunna ske på inköp, skötsel och underhåll mm.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * Att utreda möjligheterna och effekterna för Gislavedshus att ta över förvaltandet av samtliga kommunala fastigheter.

Fritid:

En aktiv fritid blir allt viktigare för medborgarna, både för den fysiska och psykiska hälsan. Kommunen ska i första hand skapa förutsättningar för föreningar och företag att erbjuda invånarna intressanta och attraktiva möjligheter till aktiviteter.
Kommunens friluftsbad, motionsspår mm. är viktiga att underhålla så att dess attraktivitet och tillgänglighet består för kommuninvånarna och våra turister.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * En ökad samverkan med kommunens föreningar för att utveckla innehållet i fritidsgårdarna.
  * Möjlighet för föreningar i kommunen att synas på kommunens hemsida.


Trygghet:

Kommuninvånarnas känsla av otrygghet måste tas på allvar. Kommunen ska aktivt motverka brottslighet och förstörelse samt skapa en boendemiljö som kommuninvånarna trivs i och vill vistas i utan att känna obehag.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * En fortsatt god och utvecklad fältverksamhet, i samarbete med skola och föreningar.

Landsbygdsfrågor:

Många av kommunens invånare bor och verkar utanför tätorterna, därför är det viktigt att hänsyn tas till de medborgarnas möjlighet till service och kommunal verksamhet. Vi anser att den koncentration och centralisering som påbörjats inte är rätt väg att gå för en levande kommun även utanför tätorterna. En levande landsbygd och goda levnadsvillkor är också viktig för nyinflyttning och utveckling av hela kommunen.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * En medborgarbudget där de mindre orterna och byarna kan lämna förslag på och delta i besluten över hur dessa pengar kan användas för att öka trivseln och utvecklingen av sitt boendeområde.
  * Att behålla och utveckla den kommunala servicen på de mindre orterna i kommunen.

Integration:

Som tidigare nämnts är Westbopartiet ett lokalt parti som inte tar ställning i rikspolitiska frågor. Däremot så finns det ansvar och skyldigheter som faller på kommunen att utföra. En av dessa saker är språkutbildning i Svenska som är oerhört viktig för att man skall få en sysselsättning och känna sig bidragande i samhället. Där är vår hållning att alla invånare som är eller kommer att vara bosatta i Gislaveds kommun ska behandlas lika och ha samma skyldigheter och rättigheter oavsett om man kommer hit från en grannkommun eller från ett annat land. I kommunallagens andra kapitel §3 står det ”Kommuner och regioner skall behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. Vi anser inte att etnisk eller kulturell bakgrund ska betraktas som sakligt skäl i kommunen.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * En förbättrad svenskundervisning för invandrare. Svenska språket är en av nycklarna för att komma in i egen försörjning och komma in i och bli en del av det svenska samhället

Kollektivtrafik:

För att hålla ihop kommunen och göra olika kommunala verksamheter och arbetstillfällen mm tillgängliga för personer som inte ha möjlighet att förflytta sig på annat sätt, är kollektivtrafiken viktig. Gislaveds kommun måste bevaka kommuninvånarnas intressen då Länstrafiken planerar, hur och vilken trafik som finns inom kommunens gränser. Orter som det förekommer mycket jobbpendling till får ej heller glömmas bort. Det är också viktigt enligt oss att hänsyn och samordning sker för byten mellan olika trafikslag som buss och tåg.

Westbopartiet vill arbeta för:
  * En ökad dialog med Regionen och Länstrafiken för en förbättrad turtäthet inom kommunen och våra olika orter för att förbättra möjligheten till arbetspendling och resor för fritidsaktiviteter.


Westbopartiet - det lokala partiet för hela Gislaveds kommun